Tín dụng đầu tư

Điều kiện cho vay

 

Theo Điều 6. Điều kiện vay vốn (Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

 

Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1.  Thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2.  Có đầy đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

3.  Dự án đầu tư đề nghị vay vốn được VDB thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.

4.  Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư dự án (không bao gồm vốn lưu động), mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định cho vay (theo phân cấp của Hội đồng Quản trị) xem xét, quyết định phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng và phương án trả nợ vốn vay của dự án. Trường hợp đặc biệt, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5.  Thực hiện bảo đảm tiền vay theo Quy chế này và các quy định khác có liên quan của VDB và quy định của pháp luật.

6.  Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm VDB xem xét cho vay, giải ngân vốn vay.

7.  Mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay trong suốt thời hạn vay vốn.

8.  Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chínhvà kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

 

9.  Chấp hành đầy đủ các quy định của VDB về cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

 

Khách online:23127
Lượt truy cập: 12806440